ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. RESERVERINGEN
 2. HUURTERMIJN
 3. TARIEVEN EN BETALING
 4. WAARBORG
 5. HUURDERSRECHTEN EN –PLICHTEN
 6. VEILIGHEID
 7. SCHADE, VERLIES, DIEFSTAL
 8. VERZENDING
 9. PRIVACY

 

 1. RESERVERINGEN

Reserveren van een draagsysteem kan op 2 manieren. Via het online systeem op www.dichtbijmijnhart.be of via mail naar contact@dichtbijmijnhart.be

Dit kan tot 2 kalenderdagen voor ingang van de huurperiode en ten vroegste 6 maanden voor ingang van de huurperiode.

Een draagsysteem wordt pas gereserveerd na betaling van de verschuldigde som (uitgezonderd waarborg). De reservering is pas definitief na akkoord van Dicht Bij Mijn Hart, betaling van de huurkost en correcte en volledige invulling van het inschrijvingsformulier (via mail).

Indien een draagsysteem niet meer beschikbaar is op de gereserveerde datum (door overmacht of onopzettelijke vergissing) is Dicht Bij Mijn hart verplicht de huurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Deze laatste behoudt het recht de reservering te annuleren (met terugbetaling van de huursom) of de reservering te verplaatsen naar een andere datum.

 1. HUURTERMIJN

Een draagsysteem huren is mogelijk vanaf een periode van 4 dagen, tot een maximum van 31 dagen.

Kiest de huurder bij reservering voor het verzenden van het draagsysteem dan dient de verzendperiode bijgeteld te worden in de huurtermijn. (Reken voor verzending minimum 24u, Dicht Bij Mijn Hart is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen die pakketten oplopen bij Bpost)

Bij terugbrengen van de goederen dient de huurder minimum drie kalenderdagen voor het aflopen van de huurtermijn contact op te nemen met Dicht Bij Mijn Hart (via contact@dichtbijmijnhart.be , contactformulier op www.dichtbijmijnhart.be of telefonisch). Indien deze termijn niet nageleefd wordt behoudt Dicht Bij Mijn Hart zich het recht extra kosten aan te rekenen bij laattijdig inleveren van het draagsysteem.

Een draagsysteem wordt pas meegegeven/verzonden wanneer de betaling volledig voldaan is. Bij betaling via overschrijving dient de volledige som op de rekening van Dicht Bij Mijn Hart te staan op het moment van verzending/afhaling. (hou rekening met een termijn van 3 werkdagen voor een overschrijving, als de betaling nog niet voldaan is moet de huurder bij afhaling een betalingsbewijs voorleggen)

Het draagsysteem moet uiterlijk op de laatste dag van de huurtermijn weer in het bezit zijn van Dicht Bij Mijn Hart. De huurder dient hierbij rekening te houden met eventuele verzendingstermijnen. Wanneer de goederen niet tijdig ingeleverd worden behoudt Dicht Bij Mijn Hart zich het recht extra kosten aan te rekenen.

 1. TARIEVEN EN BETALING

De huurprijs bedraagt €1,5/kalenderdag, aangevuld met een waarborg van minimum €50 per draagsysteem. Afhankelijk van de drager/doek kan de prijs van de waarborg veranderen. Voor accessoires bedraagt de waarbord €20/stuk

Indien de huurder ervoor kiest het draagsysteem te laten verzenden wordt een meerkost van €6 aangerekend voor verzending via Bpost binnen België. Dicht Bij Mijn Hart verzendt altijd verzekerd tot €500. De huurder dient te tekenen voor ontvangst.

Een extra waskost van €5 kan aangerekend worden indien het draagsysteem gebruikt wordt in ruimtes waar gerookt wordt, wanneer het in direct contact kwam met huisdieren of meer dan normaal bevuild is. In de mate van het mogelijke verbindt de huurder zich ertoe deze informatie te verschaffen (roker, huisdieren) bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurder kan ook een extra wasbeurt aanvragen voor ontvangst, voor dezelfde prijst van €5.

Betaling kan via bankoverschrijving op IBAN BE10 0015 5933 3604 (BIC: GEBABEBB), cash bij afhaling of via de bankcontact app op de smartphone bij afhaling van het draagsysteem.

 1. WAARBORG

Het betalen van de waarborg dient te gebeuren ten laatste bij aanvang van de huurperiode. Deze betaling is de verantwoordelijkheid van de huurder. Dicht Bij Mijn Hart behoudt zich het recht de huurovereenkomst te annuleren (met behoud van de reeds betaalde huurprijs) wanneer de waarborg niet tijdig betaald wordt.

De waarborg wordt door Dicht Bij Mijn Hart integraal terugbetaalt aan de huurder (cash dan wel via bankoverschrijving) bij tijdige teruggave van het draagsysteem en na controle op volledigheid en eventuele schade.

Wanneer wordt vastgesteld dat het draagsysteem schade heeft opgelopen, of gewassen dient te worden omwille van dierenhaar of rookgeur (en de huurder dit niet heeft aangegeven bij aanvang van de huurperiode) zal de waarborg komen te vervallen in het voordeel van Dicht Bij Mijn Hart.

Bij laattijdig inleveren van het draagsysteem zal de waarborg vervallen in het voordeel van Dicht Bij Mijn Hart.

De huurder erkent dat het vervallen van de waarborg in het voordeel van Dicht Bij Mijn Hart niet afdoet aan het exclusieve eigendomsrecht van het draagsysteem van Dicht Bij Mijn Hart.

 1. HUURDERSRECHTEN EN –PLICHTEN

De huurder beschikt vrij over de gehuurde goeden, weliswaar binnen het globale huurdersreglement. De goederen dienen proper en intact terug ingeleverd te worden.

Het is de huurder niet toegestaan de goederen te wassen zonder overleg met Dicht Bij Mijn Hart. Indien een wasbeurt noodzakelijk is om verdere schade te voorkomen dient eerst contact opgenomen te worden met Dicht Bij Mijn Hart.

Het is niet toegestaan te roken tijdens het gebruik van het draagsysteem, of het systeem te gebruiken in ruimtes waar gerookt wordt. Indien dit wel het geval is dient de huurder dit te melden bij aanvang van de huurperiode en zal een meerkost van €5 aangerekend worden om de drager/doek achteraf te wassen.

Huisdieren worden niet toegelaten in de buurt van de draagsystemen, daar zij schade kunnen berokkenen aan de doek/drager. De huurder verbindt zich ertoe de eventuele aanwezigheid van huisdieren te melden bij aanvang van de huurperiode. In dit geval zal een meerkost van €5 aangerekend worden om het draagsysteem te wassen na afloop van de huurperiode.

Houdt de draagsystemen uit de buurt van alle producten die de doek/drager kunnen bevuilen of beschadigen. Dicht Bij Mijn Hart behoudt zicht het recht een waskost van €5 aan te rekenen indien het draagsysteem meer dan normaal bevuild is.

Dicht Bij Mijn Hart biedt geen garantie dat de draagsystemen volledig vrij zijn van dierenhaar. Op aanvraag kan de doek/dragen gewassen worden voor aflevering om het risico op aanwezigheid hiervan te minimaliseren.

Onderverhuur en overdracht van de goederen aan derden zijn in geen geval toegelaten.

 1. VEILIGHEID

Dicht Bij Mijn Hart is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik van de goederen.

De huurder verbindt zich ertoe de goederen enkel te gebruikten zoals aangegeven in de gebruikershandleiding van de producent (te vinden op het product, bijgeleverd in de doos of op de website van de producent) en de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

 1. SCHADE VERLIES DIEFSTAL

Dicht Bij Mijn Hart verbindt zich ertoe voor elke huurperiode de dragers en doeken na te kijken op volledigheid en beschadigingen. Deze verbintenis doet echter niet af aan de verantwoordelijkheid van de huurder bij het gebruik van de drager/doek (zie Huurdersrechten/ – plichten).

Wanneer de huurder bij aanvang van de huurperiode een beschadiging ontdekt aan het draagsysteem moet dit meteen gemeld worden aan Dicht Bij Mijn Hart en mag de huurder het draagsysteem niet gebruiken. In dat geval zal de huurkost volledig terugbetaald worden (met uitzondering van eventuele verzendkosten).

Om slijtage van de dragers te vermijden worden deze niet elke keer integraal gewassen maar slechts oppervlakkig gereinigd. Dicht Bij Mijn Hart geeft bijgevolg geen enkele garantie dat de draagsystemen volledig vlekvrij zijn bij ontvangst.
Wanneer de huurder een vlek opmerkt bij ontvangst dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan Dicht Bij Mijn Hart. Zo niet zal er vanuit gegaan worden dat de huurder de vlek heeft toegebracht en kan er een extra waskost aangerekend worden.

Wanneer het draagsysteem afgeleverd werd met een gebruikershandleiding, sabbelpads of andere accessoires dienen deze na afloop van de huurperiode ook opnieuw ingeleverd te worden.

In geval van schade, verlies of diefstal zal een vergoeding bepaald worden die overeenkomt met de werkelijke herstel- of vervangingskost van het draagsysteem.

Dicht Bij Mijn Hart behoudt ten allen tijde het volledige eigendomsrecht over alle draagsystemen en accessoires.

 1. VERZENDING

Verzenden gebeurt verzekerd via Bpost. Verzendkosten binnen België bedragen €6.

Doeken of dragers worden pas verzonden na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier (via mail) en na ontvangst van de volledige huurkost inclusief waarborg.

Dicht Bij Mijn Hart brengt de huurder via het opgegeven e-mailadres op de hoogte van het verzenden van het pakket. De huurtermijn gaat in vanaf het moment dat het pakket door Dicht Bij Mijn Hart ingeleverd wordt in het postkantoor. Dicht Bij Mijn Hart is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die het pakket oploopt bij verwerking door Bpost.

Bij terugsturen verzendt de huurder het pakket via Bpost en geeft de track&trace code door aan Dicht Bij Mijn Hart via contact@dichtbijmijnhart.be . De huurder is verantwoordelijk voor het tijdig verzenden van het pakket zodat het ten laatste op de laatste dag van de huurtermijn aankomt bij Dicht Bij Mijn Hart.

De huurder verbindt zich ertoe het pakket zorgvuldig te verpakken alvorens te verzenden. Bij voorkeur in dezelfde verpakking als die waarin het pakket afgeleverd werd, en anders in een stevige, waterdichte, goed afgesloten zak/doos.

De huurder blijft verantwoordelijk voor het draagsysteem tot deze aangekomen is bij Dicht Bij Mijn Hart. Er wordt dus aangeraden het pakket verzekerd te verzenden en het verzendbewijs bij te houden.

 1. PRIVACY

Dicht Bij Mijn Hart verbindt zich ertoe de verstrekte gegevens van de huurder enkel te gebruiken voor rechtstreekse communicatie met betrekking tot de huur. De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. De huurder behoudt het recht zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten schrappen.

E-mailadressen kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden van Dicht Bij Mijn Hart.